Markanız bir körlük testinden geçer mi?

Bugün pazarlamaya baktığınızda, dikkat çekmeye yönelik rekabeti ve markaların öne çıkma arzusunu hemen anlıyorsunuz — ancak gözlerinizi kapatmak, hiç rekabet olmadığını düşünmenize neden oluyor.

Markalar tarafından üretilen çok az sesin açık bir amacı var gibi görünüyor ve daha da azı tanınabilir özelliklere sahip. Günümüz…

Mehmet Ünal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store